Hoezo Energietransitie?


Energie transitieplan Spijkerkwartier?

Energietransitieplan Spijkerkwartier? Waar gaat dit over? Hoezo een plan? Wat is er mis met onze energie en met onze wijk? Allemaal vragen waar je je dagelijks niet mee bezig houdt. Je leest wel eens de koppen in de krant of hoort daar mensen over praten op de televisie, maar dat je er bewust mee bezig bent is slechts bij enkelen het geval.

De energietransitie komt voort uit hoe de samenleving invloed kan uitoefenen om het klimaat te verbeteren. Zorg dragen dat we duurzaam omgaan met onze aarde, grondstoffen, het beperken van de CO2-uitstoot, de opwarming, uitdroging en hittestress, de klimaatdoelstellingen en  de opgave dat we aardgasloos zijn in 2050. Al deze zaken zijn voor velen een ver van mijn bed-show en zaken waarvan velen denken dat het individu hier niets tot weinig in kan betekenen. Het jaar 2050 ligt nog erg ver weg. Nog veel is onduidelijk en we horen veelal over hoogdravende projecten en kostbare investeringen met gigantische bedragen. Wie gaat dit allemaal doen en betalen? Wie zegt dat we dit alles wel moeten willen? Dat zijn de hoofdvragen waar we voor staan voordat we daadwerkelijk iets gaan doen.

Het belangrijkste is hoe je zelf tegen deze materie aankijkt en wat je zelf kan doen, wat je daarvoor wilt opgeven of wilt behalen.

Dit stuk wil enige duidelijkheid geven over wat enkele bewoners binnen de Werkgroep Spijkerenergie al enkele jaren bezig houdt om antwoorden te vinden op deze vragen. Niet perse omdat je mee moet doen, maar omdat jezelf mogelijk tot de conclusie komt dat je een bijdrage kan leveren aan een beter woon en leefklimaat. Niet alleen voor jezelf maar ook voor je omgeving en voor je nageslacht.

De werkgroep Spijkerenergie neemt hiervoor de tijd. Immers de directe noodzaak om binnen de komende 15-20 jaar grootschalige en kostbare investeringen te gaan doen is niet aanwezig. Het huidige gasnet in de wijk kan nog jaren mee, de technische oplossingen zijn nog volop in ontwikkelingen en daarnaast heeft het Spijkerkwartier met haar Rijks Beschermd Stadsgezicht en monumentale panden vele beperkingen die een goede analyse vergen voordat je iets gaat doen.

Uitgangspunt van Spijkerenergie is dat we een integrale benadering voor staan. Immers warmte en kou hebben te maken met de aankleding van openbare ruimte – meer groen geeft koelte in de zomer en minder kou in de winter-, het isoleren van je woning en/of bedrijf, het gebruik maken van energiezuinige apparaten en bovenal het aanpassen van gedrag. Hoofdregel hierbij is dat we niet aan ons comfort hoeven te beknibbelen, en naar vermogen een bijdrage leveren aan de energietransitie.

De lijn die Spijkerenergie voorstaat is de komende 5 jaar (2022-2027) mensen bewust te maken en onderzoeken te verrichten welke mogelijke oplossingen er zijn. Vervolgens zullen we ons in de daarop volgende 5 jaar (2027-2032) daarboven bezig houden met het kijken naar de mogelijke collectieve oplossingen. De voortschrijdende  techniek zal meer zicht gaan bieden in reële en financieel haalbare oplossingen. De huidige algemene onderzoeken wijzen op een warmtenet. Voor het Spijkerkwartier lijkt dit geen echte oplossing: ondergronds is nauwelijks ruimte voor een warmtenet en daarnaast zullen de kosten per woning aanzienlijk zijn, los van dat dit een grote inbreuk gaat hebben op het interieur van de woning. Na 2032 kan op basis van de eerder gedane onderzoeken de keuze worden gemaakt welke collectieve voorzieningen naast de individuele voorzieningen tot het gewenste doel leiden: een betaalbaar aardgasloos Spijkerkwartier met de focus op de warmtevoorziening. Na deze keuze volgt de realisatiefase die voor 2050 dient te zijn afgerond.

2022-2027

  • Mensen bewust maken wat hun eigen energieverbruik inhoudt. We gaan voorlichting geven over hoe je energie kan besparen door je gedrag te veranderen. Dit zijn maatregelen die u geen geld kosten maar opleveren. Denk hieraan bijvoorbeeld aan verwarming een graadje lager zetten of eerder op de nachtstand zetten, cv-tuning, gordijnen dicht doen, bewuster te douchen of te badderen en mogelijk uw energieslurpers vervangen door energiezuinige apparatuur. Voor deze activiteit zal een website worden ingericht, bijeenkomsten worden gehouden en energieadviseurs worden aangetrokken.
  • Onderzoeken doen binnen de wijk op basis van woningtypen, waarin wordt aangegeven welke voorzieningen u kunt treffen om een bijdrage te leveren aan de energiebesparende maatregelen, zonder inlevering van comfort en naar vermogen. Hiervoor kennisbladen maken.
  • Inzicht krijgen in de restwarmte- alsmede de elektriciteitsbehoefte van de wijk. Dit dient als uitgangspunt voor het verdere onderzoek naar collectieve oplossingen.
  • Flankerende voorzieningen inrichten op basis waarvan mensen al dan niet collectief gebruik kunnen maken van geselecteerde adviseurs, leveranciers en buurtaannemer en/of buurtklusbedrijf.

2027-2032

  • Samen met overheid, markt en kenniscentra onderzoeken welke oplossingen het beste passen bij de restwarmte- en elektriciteitsbehoefte van de wijk.

2032-2050

  • Gezamenlijk de keuze maken welke collectieve voorziening naast de individuele voorzieningen het meest geschikt is voor het Spijkerkwartier.
  • Op basis hiervan een realisatie en uitvoeringsplan opstellen.
  • Tot realisatie over gaan t.a.v. de collectieve oplossing.

Houdt dit in dat we 28 jaar de tijd hebben en niets doen?

Spijkerenergie zal de komende jaren vooral gaan communiceren, informatie verstrekken en kennis delen via themabijeenkomsten voor de diverse doelgroepen zoals particuliere eigenaren, huurders, Vereniging van Eigenaren, corporaties etc.

Ondertussen kunnen bewoners zelf als zij dat willen eigen initiatief nemen en daarvoor eventueel om advies vragen bij Spijkerenergie.

Iedereen is vrij om zijn of haar bijdrage te leveren aan de energietransitie.

Het kan helpen om het Spijkerkwartier nog leuker en duurzamer te maken voor nu en de komende generaties.

Wilt u reageren, of wilt u meedoen met een van de activiteiten van Spijkerenergie, neem dan contact op met

Wilt u meer weten over wat Spijkerenergie in het kader van Wijk van de Toekomst heeft gedaan, dan kijkt u naar het verslag.