Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Mijnspijkerkwartier.nl

Inloggen of inschrijven

Verslag Spijkerlab 2017Beste Spijkerkwartierders.

Afgelopen jaar hebben we met een groep bewoners de schouders gezet onder het Spijkerlab. Bewoners rond twee pilot-locaties (Driekoningenstraat en Rietgrachtstraat) wilden hierbij zelf een integraal ontwerp maken met begeleiding en ondersteuning van een externe landschapsarchitect. Er zijn vier Spijkerworkshops gehouden voorafgegaan door twee inspiratielezingen met als onderwerp de zes uitgangspunten van het Spijkerlab. Deze uitgangspunten zijn: waterbeheersing, klimaatbeheersing, onderhoud in combinatie met bewonersparticipatie, wijkeconomie in combinatie met bewonersparticipatie, synergie tussen functie en identiteit en grenzeloze stadsecologie waarin openbare ruimte en private ruimte samenwerken.Spijkerworkshops Spijkerlab met bewoners

foto's: impressie workshops Spijkerlab met bewoners 

Deze werksessies hebben naast het aftasten van geschikte werkvormen (hoe ondersteun je bewoners bij het ontwerpen van de buitenruimte?) de volgende concrete producten opgeleverd:

  • de Spijkerlab Metrokaart met uitgangspunten, ambities en concrete ontwerpvoorstellen op basis van wensen en dromen uit de wijk geplaatst in context en tijd.  
  • een beschrijving van het gewenste functioneren van het Spijkerkwartier (hoe willen we dat de wijk functioneert over een x-aantal jaar?)
  • een schetsontwerp op basis van het visieplan Spijkerkwartier en wensen en ideeën van bewoners en huiseigenaren voor de Rietgrachtstraat 
  • twee werkmaquettes schaal 1:100 voor beide pilotlocaties (Driekoningenstraat en Rietgrachtstraat) als ontwerp instrument. Hiermee kunnen ideeën direct worden verbeeld en de consequenties doorzien (ontwerpend onderzoek).
  • het ontwerp van het Spijkerkwartier-fietsnietje door middel van een prijsvraag. De nietjes zijn nu in productie en zullen in 2018 geplaatst worden in de straten van het Spijkerkwartier.

de Spijkerlab Metrokaart

 

Photoshop van het fietsennietje in de Spijkerstraat en een 1:1 test exemplaar 

Ook zijn er verbindingen gelegd tussen bewoners, ondernemers, de wijkvereniging, de hogeschool voor de kunsten Artez, de verschillende werkgroepen in het Spijkerkwartier en een aantal afdelingen van de gemeente Arnhem waaronder leden van het team leefomgeving. Deze verbindingen zijn zeer waardevol voor de toekomstige ontwikkelingen in het Spijkerkwartier. Er is hierdoor meer duidelijkheid ontstaan wie welke verantwoordelijkheden heeft in de veranderende manier van werken van de overheid, de rol van de bewoners in 'van Wijken Weten' en hoe we zouden kunnen samenwerken om de complexe opgaven in de buitenruimte (waarvan slechts 5% openbaar is) gezamenlijk te lijf te gaan.

impressie van de werkmaquette

We zijn op dit moment hard aan de slag met het schrijven van een nieuwe aanvraag bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie om het Spijkerlab in 2018 te kunnen continueren en daarmee stappen te nemen om de concrete stations (die staan voor projecten zoals voortgekomen uit het Spijkerlab 2017) van de Spijkerlab Metrokaart vorm te geven en uit te voeren.  

Naast concrete projecten en nieuwe verbindingen leverde Spijkerlab 2017 ook aandachtspunten en vragen op die we graag verder willen onderzoeken en te lijf gaan, zoals:

  • Hoe bereiken we zo veel mogelijk (beoogde) toekomstige Spijkerlaboranten?
  • Hoe kunnen we bewoners nog meer aanzetten zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het vormgeven van hun leefomgeving?
  • Hoe bereiken we (groepen) mensen die wel belang hebben bij eventuele uitkomsten van het Spijkerlab maar geen interesse hebben in of mogelijkheid zien tot actieve deelname?
  • Hoe zorgen we dat de uitkomsten, plannen en ontwerpen door voldoende bewoners ondersteund worden?
  • Hoe krijg je als stadslab de legitimatie om concrete toezeggingen te doen aan de deelnemers?

Een uitgebreider verslag van het Spijkerlab 2017 vind je hier.

Op 17 januari zullen we de aanvraag indienen en op 14 februari zal duidelijk worden of we in 2018 kunnen starten met verdere stappen zetten in het uitvoeren van de projecten die het Spijkerlab 2017 heeft opgeleverd. natuurlijk hopen we op jullie inzet, enthousiasme en energie als Spijkerlab 2018 van start mag gaan.


Anne Martien Lousberg (Le Far West)
Daphne van de Wal  (Le Far West)
Bert Roete (ROETEplannen)
P.S. Bert verlaat het Spijkerlab en dankt iedereen voor zijn inzet. Vanaf heden graag mailen naar dit email-adres (info@lefarwest.com).