Aanpak ondermijning Gemeente Arnhem


Binnen de Gemeente Arnhem is het maatschappelijk verschijnsel van ondermijning van alle dag.

Binnen het Europese programma Agendastad is Arnhem in 2020 toegetreden tot de citydeal Zicht op Ondermijning. In een kort filmpje wordt uitgelegd wat binnen deze Citydeal wordt opgepakt om beter zicht te krijgen op ondermijnende criminaliteit.  Een van de zaken is het maken van dashboard waarbij extra inzicht wordt gegeven in lokale criminele fenomenen. Samen met andere partijen kan de gemeente  hiermee de preventieve bestrijding van ondermijnende criminaliteit versterken. zie filmpje dashboard.


Door de Rekenkamer is in 2021 het rapport "De wet van de stimulerende achterstand' - onderzoek naar ondermijning" gepresenteerd. De Rekenkamer Arnhem onderzocht de aanpak door de gemeente van ondermijning en concludeert dat Arnhem flink aan de bak moet. De afwezigheid van bestuurlijke prioriteit en gebrek aan aandacht in de raad hebben Arnhem op een achterstand gebracht, maar er gloort hoop aan de horizon. Met daarbij het Spijkerkwartier als illustratieve casus.

Januari 2021 is de Gemeente Arnhem gestart met het project Schoon, Heel en Veilig Steenstraat e.o.  zie bericht Team LeefOmgeving CSA.

In het artikel in de wijkkrant Onderweg naar Morgen, pagina 18 t/m 20, wordt aangegeven welke 12 actielijnen zijn uitgezet, waaronder actielijn 3 Aanpak ondermijnin gen ontwrichting.