Beschrijving van de onderwerpen


Welke onderwerpen verdienen aandacht? Je geeft geen positief of negatief oordeel over een onderwerp, alleen of een onderwerp volgens jou aandacht verdient: hoe meer punten hoe belangrijker je het onderwerp vindt!

 Schuingedrukt vindt je enkele steekwoorden die het onderwerp verder karakteriseren, verduidelijken en/of mogelijke effecten aangeven.

1.  Aanzien van de wijk
 
Het Spijkerkwartier is een gemengde wijk met nieuw- en oudbouw, met verschillende eigenaren zoals particulieren, woningcorporaties, commerciële verhuurders.
 (Herindeling openbare ruimte, onderhoud van panden en tuinen, openbaar straatbeeld, beschermd stadsgezicht,...)

2. Betaalbare/goedkope voorzieningen in de wijk
 
De wijk vraagt om een breed voorzieningenniveau.
 
(Horeca, variëteit in woningen, sportvoorzieningen, recreatie zoals sport, film en muziek,…)

3. Communicatie in de wijk
 
Er gebeurt veel in de wijk, dus er valt veel te communiceren.
(Wijkkrant, wijkwebsite, delen van kennis en ervaring, kennisbanken, steunpunten, inloopspreekuren, alle bewoners informeren,…)

4. Duurzaamheid
 
Op weg naar een duurzame wijk.
(Afvalscheiding, hergebruik, openbaar en particulier groen, deel-auto’s, energieneutraal, bewoners en ondernemers,…)

5. Evenwichtigheid bewonersopbouw
 
De balans tussen gezinnen en alleenstaanden verschuift.
(Effect op leefbaarheid, veranderende leeftijdsopbouw, snel wisselende bevolking, mix van huur en koopwoningen, verbondenheid met de wijk,…)

6. Horecaontwikkeling
 
Er is een gemeentelijke bepaling die stelt dat er niet meer horeca in de wijk mag komen dan er nu is.
(Wat betekent dit voor het aanbod, de diversiteit, de prijs/kwaliteit verhouding, overlast, 
levendigheid,…)

7. Groen
 
Groen in de wijk.
(Verticale tuinen, stadslandbouw, ruimte voor groen, diversiteit in plant & dier, vermindering hitte-stress, beperking wateroverlast,...)

8. Mobiliteit en verkeer
 
Het verkeer neemt toe: we werken op een andere plek dan waar we wonen, er is meer bezorgingsverkeer.
(Deel-auto’s, fietsenrekken, éénrichtingsstraten, parkeerplaatsen, verkeersstromen, winkelbevoorrading,...)

9. Overlast
 
Overlast in welke vorm dan ook beïnvloedt het leef- en woongenot.
(Verstoorde nachtrust, lawaai, drank en drugs, vandalisme, verkeersstromen,...)

10. Studentenfaciliteiten
 
Jonge mensen/studenten verwachten andere faciliteiten dan gezinnen, alleenstaanden of ouderen.
(Betaalbare eetgelegenheden, ontmoetingsplekken voor jongvolwassenen voor studie en ontspanning,…)

11. Veiligheid
 
Je veilig voelen is een basisvoorwaarde voor een fijn leven
(Ervaring van onveiligheid, prostitutie, drugshandel, verkeer, preventieve maatregelen, veilig spelen voor kinderen,…)

12. Verkamering
 
Er is een trend om bestaande huizen en appartementen te splitsen in meerdere (kleinere) kamers, die dan verhuurd worden.
(Sneller wisselende bewoners in de wijk, meer vraag naar parkeerruimte, meer fietsen/auto’s, toenemend aantal studenten/jonge mensen, meer levendigheid,  meer geluid, druk op voorzieningen,…)
 
 
13. Vervuiling van de wijk
 
De wijk kampt met vervuiling.
(Graffiti, zwerfvuil, hondenpoep, afval rondom de vuilcontainers, meer vuilcontainers, fietswrakken die jaren blijven staan...)

14. Wijkdemocratie
 
Betrokkenheid van bewoners bij de straat, buurt of wijk.
(Besluiten en bepalingen die ons aangaan, inspraak, meebeslissen over bijvoorbeeld vergunningen, parkeren, bomen en parken, leefbaarheid, groen,…)

15. Zorgen voor elkaar
 
Wij wonen in een wijk met gezinnen, alleenstaanden, studenten, ouderen en ook mensen die extra zorg nodig hebben.
(Eenzaamheid, omzien naar mede-wijkbewoners, onderlinge contacten, samen-redzaamheid in de wijk, klusje voor de buren,...)