Mijnspijkerkwartier.nl

Inloggen of inschrijven

Buurtcentrum De Lommerd, Stichting PBNL (Stichting Programma en Beheer de Nieuwe Lommerd)

Stichting Programma en Beheer de Nieuwe Lommerd.


Deze stichting beheert

Buurtcentrum De Lommerd (Spijkerstraat 185a),

de broedplaats DAZO 125 (Spijkerstraat 125) en

de museumwoning 'Bij Tante Eef' (Spijkerstraat 185)


Privacyverklaring Stichting Programma en Beheer De Nieuwe Lommerd 

Privacyverklaring:

Stichting Programma en Beheer De Nieuwe Lommerd, hierna te noemen Stg PBNL, respecteert de privacy van alle betrokkenen met de stichting en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de uitgangspunten en randvoorwaarden van de stichting. Mochten wij uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan zijn wij verplicht daarvoor uw toestemming te vragen.

De  Stg PBNL zal uw persoonlijke gegevens, dan wel een deel daarvan, niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien dit voor de doeleinden van de stichting noodzakelijk is.

Gebruik van de verzamelde gegevens:

VRIJWILLIGERS

? Als u zich opgeeft als vrijwilliger van de Stg PBNL, hebben wij uw naam, adres, geboortedatum,  telefoonnummers en e-mailadres nodig om een vrijwilligersovereenkomst op te stellen en met u contact op te kunnen nemen, alsmede t.b.v. de sociale contacten.

? Met het afsluiten van de vrijwilligersovereenkomst gaat u expliciet akkoord dat de Stg PBNL deze gegevens opslaat.

? Algemene informatie van de Stg PBNL die per mail aan de vrijwilligers wordt toegezonden zal via de BCC optie geschieden.

VASTE HUURDERS

Als u een vaste huurovereenkomst sluit met de Stg PBNL, hebben wij uw naam, adres, inschrijving KvK,  telefoonnummers en e-mailadres nodig.

? Met het afsluiten van de huurovereenkomst gaat u expliciet akkoord dat de Stg PBNL deze gegevens opslaat.

? Wanneer u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven door dit per e-mail dan wel schriftelijk aan de Stg PBNL door te geven.

? Algemene informatie van de Stg PBNL die per mail aan u wordt toegezonden zal via de BCC optie geschieden.

INCIDENTELE HUURDERS

Als u een incidentele huurovereenkomst sluit met de Stg PBNL, hebben wij uw naam, adres, telefoonnummers en e-mailadres nodig.

? Met het afsluiten van de incidentele huurovereenkomst gaat u expliciet akkoord dat de Stg PBNL deze gegevens opslaat.

LEVERANCIERS

Als de Stg PBNL met u een overeenkomst sluit, hebben wij uw naam, adres, telefoonnummers, IBAN-nummer en e-mailadres nodig.

? Met het afsluiten van deze overeenkomst gaat u expliciet akkoord dat de Stg PBNL deze gegevens opslaat.

Verkoop van uw gegevens:

De Stg PBNL zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Wij delen alleen de daarvoor noodzakelijke gegevens uitsluitend met partijen die wij inschakelen voor bijvoorbeeld een verzekering. De bestuursleden en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Keuzes voor persoonsgegevens:

De Stg PBNL biedt alle vrijwilligers en huurders de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan ons is verstrekt. Wij zullen de informatie wijzigen dan wel

verwijderen, indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens:

De Stg PBNL bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor

deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, resp. maximaal 5 jaar na het laatste gebruik.

Cookies:

Door de Stg PBNL zullen geen cookies worden gebruikt.

Recht van bezwaar:

Betrokkenen van de Stg PBNL hebben het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens die door de stichting worden verzameld. Het bezwaar kan schriftelijk ingediend worden bij het bestuur.

De betrokkene dient er dan rekening mee te houden dat de consequentie kan zijn dat voor betrokkene daardoor niet meer aan de uitgangspunten en randvoorwaarden van de stichting voldaan kan worden.

Feedback:

Indien er nog vragen zijn over de privacy verklaring van de Stg PBNL, dan wel over het functioneren van de stichting, dan kunt u hiervoor contact met het bestuur opnemen.

Ons dagelijks beheer helpt u daarnaast verder in het geval u informatie wilt hebben over het gebruik van uw gegevens of wanneer u deze wilt wijzigen.

Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u

hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende

autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Adresgegevens:

Bestuur Stichting Programma en Beheer De Nieuwe Lommerd

Spijkerstraat 185A

6828DC Arnhem

                                                                                                                            

Arnhem     mei 2018

De Voorzitter Stg PBNL

                                                                                                                                      

R Beijerman