Menu

Nieuws:

Open brief Spijkerbrigade wateroverlast

Patrick Hoogenbosch, (Wateroverlast Spijkerkwartier)
26 oktober 2015

Vandaag heeft de Spijkerbrigade (het dagelijks bestuur van het bewoners overleg) een open brief betreffende het proces en de maatregelen, of liever gezegd het gebrek daaraan, ten aanzien van de wateroverlast in het Spijkerkwartier aan de gemeenteraad gestuurd. Onderstaan een integrale weergaven van de brief.

Met het Actieplan Wateroverlast nog steeds water in woningen

Arnhem, 26 oktober 2015

Geachte leden van de Gemeenteraad,

Op 2 november a.s. beslist u over het Actieplan Wateroverlast. Maar dit actieplan lost het probleem niet op. Bij een volgende hoosbui zullen vele souterrains in het Spijkerkwartier wéér onder water lopen. Dit is niet acceptabel.

De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid niet

De gemeente heeft een verantwoordelijkheid in het voorkómen van wateroverlast. Regenwater dat woningen instroomt is overlast. De Waterwet stelt dat bij overlast altijd maatregelen moeten worden genomen. Daar zijn randvoorwaarden aan en uitzonderingen op. Bij zeer extreem weer (statistisch niet vaker dan eens per honderd jaar) is er sprake van overmacht. En een burger moet zelf zorgen dat zijn eigen riolering op orde is. En dat de ramen en deuren van zijn souterrain waterdicht zijn. Maar als de burger redelijkerwijs geen maatregelen meer kan nemen, is de gemeente aan zet. Het College komt deze bestuurlijke taak niet na. Met het huidige Actieplan staan woningen in delen van het Spijkerkwartier de komende eeuw meermaals onder water.

De gemeente hoeft niet alles te doen om elke vorm van wateroverlast te voorkomen. Er ligt ook een risico en verantwoordelijkheid bij burgers. Maar vrijwel de hele verantwoordelijkheid afschuiven naar de burgers kan niet. Burgers kunnen het water dat als rivieren onze wijk instroomt niet tegenhouden. Dat moet en kan de gemeente wel.

Maar de gemeente neemt haar verantwoordelijkheid niet.

Wat moet de gemeente doen?

Om wateroverlast in het Spijkerkwartier te voorkomen is uitvoering van een hele serie maatregelen nodig. Door horen private maatregelen bij. En ook publieke maatregelen: fysieke maatregelen aan de riolering en de straten zijn noodzakelijk. Het totale maatregelenpakket voor het Spijkerkwartier is door deskundige ambtenaren en bewoners gezamenlijk opgezet. Uitvoering kost € 1,3 miljoen. In het Actieplan is uit dit maatregelenpakket geen enkele maatregel opgenomen, die substantieel bijdraagt aan een oplossing.

De burgers van het Spijkerkwartier willen dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt. Dat betekent het volgende:

  1. Het College bevestigt dat het bij niet-extreme omstandigheden (kans groter dan 1:100) onacceptabel is dat regenwater vanaf de straat of vanuit het riool bij adequaat onderhouden woningen binnendringt en dat het College daarin een verantwoordelijkheid heeft.
  2. Het College neemt op korte termijn passende maatregelen om te voorkomen dat er water van buiten de wijk het Spijkerkwartier instroomt. Concreet betekent dit een aantal aanpassingen aan riolering (afkoppeling) en wegdek bij de ingang vanaf de Eusebiusbuitensingel naar de Spijkerstraat en bij het Velperpoortstation.
  3. Het College neemt per direct de regie om samen met burgers en andere partijen een plan te maken voor de hoger gelegen wijken: ter vergroting van waterberging daar (omzetting van verharde naar groene, waterdoorlatende bodem) en omleiding van overtollig regenwater naar niet-bebouwd terrein.
  4. Het College neemt de overige maatregelen op in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023.

Het argument dat hiervoor geen budget is voldoet niet. Het argument dat de gemeente juridisch niet aansprakelijk zou zijn ook niet. Het gaat over het nemen van verantwoordelijkheid. Over het nemen van maatregelen dáár waar de burger dat redelijkerwijs zelf niet kan. De gemeente mag dit niet afschuiven.

Schouwspel was schijnvertoning

Wij zijn niet alleen boos over de inhoud van het Actieplan Wateroverlast. Wij zijn ook boos over de manier waarop dit tot stand is gekomen. Na de hoosbui van juli 2014 heeft het College een Taskforce Wateroverlast in het leven geroepen, burgers werden opgeroepen te reageren. Een dozijn bewoners van het Spijkerkwartier heeft een middag vrijgemaakt om mee te lopen met een wijkschouw. Ambtenaren waren duidelijk: water in woningen was niet acceptabel. Een werkgroep van enkele wijkbewoners heeft vervolgens een jaar lang informatie aangedragen, meegedacht over creatieve oplossingen en de fouten uit ambtelijke concepten gehaald. Met vereende inspanning, na vele, vele uren werk van (betaalde) ambtenaren en (onbetaalde) bewoners lag er een maatregelenpakket waar allen zich in konden vinden.

En toen kwam het bericht dat het College daar vrijwel niets uit overnam.

En toen kwam het bericht dat het College altijd al geweten heeft dat het niets zou overnemen, dat er geen geld zou zijn voor aanvullende maatregelen. Onze conclusie: dat deze hele burgerparticipatie een schijnvertoning was.

Tot slot

Wij hebben over het 'schouwspel' gesproken met de wethouder. We willen best geloven dat het niet bedoeld was als schijnvertoning, maar feit blijft dat er door de gemeente veel verwachtingen zijn gewekt die niet worden waargemaakt. Dit ondergraaft het vertrouwen en de relatie.

Op 2 november in de Raad moet het echter gaan over de inhoud. Of over het gebrek aan inhoud van het Actieplan Wateroverlast. Het Spijkerkwartier doet een dringend beroep op de gemeenteraad het College op te roepen de hierboven genoemde maatregelen uit te voeren.

In afwachting van uw reactie, namens de Werkgroep Openbare Ruimte Actuele Kwesties, de Werkgroep Wateroverlast, het Bewonersoverleg en de Spijkerbrigade

Hoogachtend,
Astrid Stokman,
Voorzitter Bewonersoverleg Spijkerkwartier

Reacties

Egbert 5 februari 2018
Op zoek naar 'statuten' blijkt dit adres (https://mijnspijkerkwartier.nl/bericht/open-brief-spijkerbrigade-wateroverlast#comments) het enige waar dat woord in voor komt. Merkwaardig, want er zijn wel statuten, maar die zijn dan geheim blijkbaar, want je vindt ze niet met de lokale zoekmachine, immers dan kom je op deze pagina. Merkwaardig karakter is dit bestuur, je denkt dan.. hoe transparant is de wijk? Komende donderdag 8 januari 2018 is er een herkansing. Overigens nu ik toch aan het woord ben, wil ik graag nog even een verwondering delen. Het was dat men zei vanuit de Lommerd dat er kennis uit de wijk zou moeten worden gebruikt voor de kracht van de wijk zelf. Nu weet ik toevallig iets van stromingsleer omdat je daar als ingenieur vroeger wel mee om de oren werd geslagen theoretisch. En dat geeft een andere manier van kijken. Maar mij is nooit iets gevraagd bij het wateroverlastprobleem, door niemand in de wijk. Dus stelde ik via een filmpje van Erik Vos voor om de putdeksel bij Cafe Vrijdag van een soort kraag te voorzien, en zo geschiedde. Met effect, dat vorig jaar al nut had, want het water stroomde naar de Lauwersgracht. En die kraag komt weer terug. Dus kortom, het artikel van bovenstaande is toch iets te kort door de bocht geweest.
Frans 4 november 2015
Dag Astrid, Wellicht iets later maar na de laatste raad wel passend. Je hebt gelijk. De gemeente heeft niet alleen de plicht op de wijze als je beschrijft maar is alsdan ook aansprakelijk! Zeker nu men de wetenschap heeft (inventarisaties en plannen), is geen ontkennen meer mogelijk. Eerder heb ik Edwin?? bericht welke wetsartikelen, waarop jurisprudentie rust, die verplichting bij de "beheerder van de openbare ruimte" legt. Een eigenaar heeft weliswaar een plicht om water te ontvangen maar dan wel zonder ernstige vervolgschaden! Dat dan alleen daar waar hij de plicht heeft als goed huisvader. Hij heeft geen rechten noch plichten daar waar deze zijn toevertrouwd/opgedragen aan de overheid. Dat is in het kort de staande jurisprudentie. zie Rechtb Middelburg 10 juni 2009, KG ZA 09-77, LJN B17438. Die situatie past ook hier. Zie ook de publicatie: "Gemeentelijke aansprakelijkheid bij wateroverlast." Wetgeving, rechtspraak en praktijkvoorbeelden. Voorbeeld: de riolering van de vier straatkolken parkeerplaats Prinsessestraat was verstopt. Januari 2014 bij gem gemeld. verscheidene keren weer de parkeerplaats blank. Kan overlopen in tuinen >> kelders en souterrains. Gem herhaaldelijk bericht, geen resultaat. September 2015 gemeente schriftelijk aansprakelijk gesteld voor alle gevolg schaden. Oktober j.l is de riolering (deels) vervangen. afvoer werkt naar behoren. Conclusie: Middels aangetekend schrijven stelt de Stichting gemeente aansprakelijk. (Rechtspersoon: Stichting statuten dienen belang van de wijken/kwartieren) Frans
Bekijk meer nieuws in de buurt »